call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
account_box คณะนิติบัญญัติ
นายประจักษ์ แสนจันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 080-8008589
นายประจักษ์ แสนจันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 080-8008589
นายปิยะมิตร บัวตัน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 086-2241814
นายปิยะมิตร บัวตัน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 086-2241814
นายวรวิทย์ บุญรักษา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายเอี่ยม ศรีมงคล
ส.อบต.หมู่ที่2
โทร : 080-4210304
นายเอี่ยม ศรีมงคล
ส.อบต.หมู่ที่2

โทร : 080-4210304
นายประยงค์ ผลบุญ
ส.อบต.หมู่ที่3
โทร : 099-4406126
นายประยงค์ ผลบุญ
ส.อบต.หมู่ที่3

โทร : 099-4406126
นายธวัชชัย นามวิชา
ส.อบต.หมู่ที่4
โทร : 087-7414238
นายธวัชชัย นามวิชา
ส.อบต.หมู่ที่4

โทร : 087-7414238
นายสุภิญโญ เลิศปัญญา
ส.อบต.หมู่ที่5
โทร : 085-7707792
นายสุภิญโญ เลิศปัญญา
ส.อบต.หมู่ที่5

โทร : 085-7707792
นางนงค์รักษ์ อนันต์
ส.อบต.หมู่ที่6
โทร : 093-5137235
นางนงค์รักษ์ อนันต์
ส.อบต.หมู่ที่6

โทร : 093-5137235
นายจอม วงศ์ษา
ส.อบต.หมู่ที่7
โทร : 093-4526709
นายจอม วงศ์ษา
ส.อบต.หมู่ที่7

โทร : 093-4526709
นายประพันธ์ ชุมชัย
ส.อบต.หมู่ที่8
โทร : 089-2822177
นายประพันธ์ ชุมชัย
ส.อบต.หมู่ที่8

โทร : 089-2822177
นายบุญถิน จันทร์สิงห์
ส.อบต.หมู่ที่9
โทร : 089-8652065
นายบุญถิน จันทร์สิงห์
ส.อบต.หมู่ที่9

โทร : 089-8652065
นายบุญมี ศรีบุรี
ส.อบต.หมู่ที่10
โทร : 091-5995047
นายบุญมี ศรีบุรี
ส.อบต.หมู่ที่10

โทร : 091-5995047
นายธีระศักดิ์ แสงแดง
ส.อบต.หมู่ที่11
โทร : 093-0589670
นายธีระศักดิ์ แสงแดง
ส.อบต.หมู่ที่11

โทร : 093-0589670
นายประถม มะลิวัลย์
ส.อบต.หมู่ที่12
โทร : 092-8826740
นายประถม มะลิวัลย์
ส.อบต.หมู่ที่12

โทร : 092-8826740
นายพิชิตพล บัวศรี
ส.อบต.หมู่ที่13
โทร : 098-8043822
นายพิชิตพล บัวศรี
ส.อบต.หมู่ที่13

โทร : 098-8043822
บุคลากรภายใน
นายก อบต.ตองปิด
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83