call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สัญลักษณ์หน่วยงาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
1. ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอ น้ำเกลี้ยง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทางห่างจากอำเภอน้ำเกลี้ยง ประมาณ 12 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ ระยะห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 25 กิโลเมตร 2. เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด มีพื้นที่ประมาณ 34.8 ตารางกิโลเมตรหรือ 21,750 ไร่ 3. ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ลำน้ำที่สำคัญได้แก่ ลำห้วยทาและลำห้วยกระเดิน สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง 4. อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลจาน และตำบลผักแผว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลน้ำเกลี้ยง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลจาน ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ภาพ

บุคลากรภายใน
นายก อบต.ตองปิด
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 67