call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
account_box ทำเนียบสำนักปลัด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางณัฐกานต์ ชัยชาญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 081-2652636
นางณัฐกานต์ ชัยชาญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 081-2652636
นายพลศักดิ์ กฤษฏารักษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 098-2216650
นายพลศักดิ์ กฤษฏารักษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 098-2216650
นางสาวมธุสร มาสขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 080-4774710
นางสาวมธุสร มาสขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 080-4774710
นางสาวมรันตรี​ พรหมชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-3988855
นางสาวมรันตรี​ พรหมชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-3988855
สิบเอกวรเทพ​ จันทร์​จำรัส
เจ้า​พนักงาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ปฏิบัติงาน
โทร : 061-5403628
สิบเอกวรเทพ​ จันทร์​จำรัส
เจ้า​พนักงาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ปฏิบัติงาน
โทร : 061-5403628
นายธีระวัฒน์ กาทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 063-3483448
นายธีระวัฒน์ กาทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 063-3483448
นางสาวบุษรา ผาสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 086-0498851
นางสาวบุษรา ผาสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 086-0498851
นางสาววนิดา ออมชมภู
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 093-3252342
นางสาววนิดา ออมชมภู
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 093-3252342
นางสาวกฤษณา ยาหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 098-1959164
นางสาวกฤษณา ยาหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 098-1959164
นางสาวรัตนะวรรณ ศรีกระหวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-6303090
นางสาวรัตนะวรรณ ศรีกระหวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-6303090
นายธีรวัฒน์ เจริญศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานกิจการสภา)
โทร : 062-5435317
นายธีรวัฒน์ เจริญศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานกิจการสภา)
โทร : 062-5435317
นางสาววิภาวดี โพนสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 0874800221
นางสาววิภาวดี โพนสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 0874800221
นายสุรศักดิ์ เรืองรุ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
โทร : 094-0749816
นายสุรศักดิ์ เรืองรุ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
โทร : 094-0749816
นางสาวเมธมาศ ธนิตสุขการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 082-8751667
นางสาวเมธมาศ ธนิตสุขการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 082-8751667
นายจักรพงษ์ คำอุดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 088-3519274
นายจักรพงษ์ คำอุดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 088-3519274
นายสุรชัย สมอินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 098-2121513
นายสุรชัย สมอินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 098-2121513
นายรังสรรค์ ดาวเรือง
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 092-5203257
นายรังสรรค์ ดาวเรือง
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 092-5203257
นายนัฐวุฒิ แสงสาย
พนักงานดับเพลิง
โทร : 087-3781544
นายนัฐวุฒิ แสงสาย
พนักงานดับเพลิง
โทร : 087-3781544
นายบุญธรรม อนันต์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 064-1468018
นายบุญธรรม อนันต์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 064-1468018
นายณัฐวัตร อัดโท
คนงานทั่วไป
โทร : 088-7175595
นายณัฐวัตร อัดโท
คนงานทั่วไป
โทร : 088-7175595
นางสาวปิ่นทิพย์ เหล่าแค
คนงานทั่วไป
โทร : 095-8806157
นางสาวปิ่นทิพย์ เหล่าแค
คนงานทั่วไป
โทร : 095-8806157
นายคมกฤษ ขันชัย
นักการภารโรง
โทร : 061-0341280
นายคมกฤษ ขันชัย
นักการภารโรง
โทร : 061-0341280
นายพิสัณฑ์ สมวงษ์
ยาม
โทร : 089-2868076
นายพิสัณฑ์ สมวงษ์
ยาม
โทร : 089-2868076
บุคลากรภายใน
นายก อบต.ตองปิด
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 65