องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
account_box ทำเนียบสำนักปลัด
นางณัฐกานต์ ชัยชาญ
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-2652636
นางณัฐกานต์ ชัยชาญ
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 081-2652636
นายพลศักดิ์ กฤษฏารักษ์
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 098-2216650
นางสาวมธุสร มาสขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 080-4774710
-
นิติกร
โทร : -
นางสาววิชญา สุธารส
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0935168112
-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
นางสาวมรันตรี​ พรหมชา
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 093-3988855
นางสาววิภาวดี โพนสำโรง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 0874800221
สิบเอกวรเทพ​ จันทร์​จำรัส
เจ้า​พนักงาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​
โทร : 061-5403628
นายธีระวัฒน์ กาทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 063-3483448
นางสาวบุษรา ผาสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 086-0498851
นางสาววนิดา ออมชมภู
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 093-3252342
นางสาวกฤษณา ยาหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 098-1959164
นางสาวรัตนะวรรณ ศรีกระหวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-6303090
นายธีรวัฒน์ เจริญศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานกิจการสภา)
โทร : 062-5435317
นายสุรศักดิ์ เรืองรุ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
โทร : 094-0749816
นางสาวเมธมาศ ธนิตสุขการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 082-8751667
นายจักรพงษ์ คำอุดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 088-3519274
-
พนักงานขับรถยนต์
โทร : -
นายสุรชัย สมอินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 098-2121513
นายนัฐวุฒิ แสงสาย
พนักงานดับเพลิง
โทร : 087-3781544
นายบุญธรรม อนันต์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 064-1468018
นายณัฐวัตร อัดโท
คนงานทั่วไป
โทร : 088-7175595
นางสาวปิ่นทิพย์ เหล่าแค
คนงานทั่วไป
โทร : 095-8806157
นายคมกฤษ ขันชัย
นักการภารโรง
โทร : 061-0341280
นายพิสัณฑ์ สมวงษ์
ยาม
โทร : 089-2868076