call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
check_circle แผนที่และอาณาเขต
สัญลักษณ์หน่วยงาน

1. อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลจาน และตำบลผักแผว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลน้ำเกลี้ยง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลจาน ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
2. แผนที่ขอบเขตตำบล


บุคลากรภายใน
นายก อบต.ตองปิด
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 39