call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
camera_alt ภาพกิจกรรม อบต.
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ครั้งแรก วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ [3 มกราคม 2565]
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารหรือผู้บริหารท้องถิ่น [21 ตุลาคม 2564]
ภาพบรรยายการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลตองปิด วันที่11-15ตุลาคม 2564 [15 ตุลาคม 2564]
รับสมัครเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด [11 ตุลาคม 2564]
เรื่อง การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) พ.ศ.2564 [6 ตุลาคม 2564]
พิธีมอบบ้านในโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ด้ยโอกาศ ผู้ยากไร้และผู้ยากจน [23 กันยายน 2564]
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด [18 สิงหาคม 2564]
มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา (covid-19) [24 กรกฎาคม 2564]
ซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านบัวระรัมย์ [5 กรกฎาคม 2564]
ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง [26 มิถุนายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
นายก อบต.ตองปิด
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 97