องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
camera_alt ภาพกิจกรรม อบต.
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควัน ม.1-ม.14 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ วันที่ 8-27 มิถุนายน 2565 [27 มิถุนายน 2565]
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควัน ม.1-ม.14 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ (วันที่ 8-27 มิถุนายน2565) [27 มิถุนายน 2565]
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 [27 มิถุนายน 2565]
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นำโดยนายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพ (ส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ)... [13 มิถุนายน 2565]
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ฉีดพ้นหมอกควัน บ้านโนนตำแย หมู่ที่10และบ้านบัวระรมย์ หมูที่7 [8 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด…. ได้จัดทำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนรู้และการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาชีวิต [30 พฤษภาคม 2565]
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาพื้นที่การเกษตร... [23 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นำโดยท่านสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมวัดประชารัฐ สร้างสุข... [12 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นำโดยท่านนายกสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล พนักงานจ้าง... [5 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการอบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์และบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... [3 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 63 รายการ)