call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
account_box ทำเนียบกองคลัง
นางภัทรานี ศรีภาค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 099-4688295
นางภัทรานี ศรีภาค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 099-4688295
นายพฤทธิ์ ภูทิพย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 095-6124178
นายพฤทธิ์ ภูทิพย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 095-6124178
นางสาวปรีญาภรณ์ ชูชะรัมย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 080-6168472
นางสาวปรีญาภรณ์ ชูชะรัมย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 080-6168472
นางจิตตาวดี ศรียะลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 080-7386069
นางจิตตาวดี ศรียะลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 080-7386069
นางสาวสใบทิพย์ แก้ววงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 088-0414758
นางสาวสใบทิพย์ แก้ววงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 088-0414758
นางสาวสุภารัตน์ วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 090-7630331
นางสาวสุภารัตน์ วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 090-7630331
นางสาวพรพิมล อุทิรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 064-3299259
นางสาวพรพิมล อุทิรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 064-3299259
นางสาวศิริลักษ์ ตามบุญ
คนงานทั่วไป
โทร : 080-7312824
นางสาวศิริลักษ์ ตามบุญ
คนงานทั่วไป
โทร : 080-7312824
นางสาวสุรัตตา บุญเสนอ
คนงานทั่วไป
โทร : 098-1909810
นางสาวสุรัตตา บุญเสนอ
คนงานทั่วไป
โทร : 098-1909810
บุคลากรภายใน
นายก อบต.ตองปิด
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 101