องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
account_box ทำเนียบกองคลัง
นางภัทรานี ศรีภาค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 099-4688295
-
นักวิชาการคลัง
โทร : -
นายพฤทธิ์ ภูทิพย์
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 095-6124178
นางสาวศิริกานดา ศรีนวล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 092-3711934

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจิตตาวดี ศรียะลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 080-7386069
นางสาวสใบทิพย์ แก้ววงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 088-0414758
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : -
นางสาวศิริลักษ์ ตามบุญ
คนงานทั่วไป
โทร : 080-7312824
นางสาวสุรัตตา บุญเสนอ
คนงานทั่วไป
โทร : 098-1909810