call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นางสาวสิริกาญจน์ สิริชาติสิทธิโชค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 081-6535928
นางสาวสิริกาญจน์ สิริชาติสิทธิโชค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 081-6535928
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 090-2704649
นางภัทรานี ศรีภาค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 099-4688295
นางภัทรานี ศรีภาค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 099-4688295
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1023694
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 061-1023694
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 082-1476571
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร : 082-1476571
บุคลากรภายใน
นายก อบต.ตองปิด
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 52