องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
account_box ทำเนียบกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 082-1476571
นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์ราช
นักวิชาการศึกษา
โทร : 092-1686339
นายรัฐพล เพียงเสมอ
นักวิชาการวัฒนธรรม
โทร : 099-8340221
นางจิราพร ศิรินัย
ครู
โทร : 086-8728115
นางสุพรรณี ขันเขตต์
ครู
โทร : 098-1238196
นางรัศมี กิจสะกะ
ครู
โทร : 082-9874522
นางสาวอุไรรัตน์ ศิริบูรณ์
ครู
โทร : 082-8803124
นางทองใบ สมโภชน์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-5616507
นางศิริพร ศรีชัย
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-8093097
นางสอน ทองเพ็ชร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 061-0341710
นายกรกช สายยา
ผช.นักวิชาการศึกษา
โทร : 083-3708358
นายธีรศานต์ บุตเคียน
ผช.นักสันทนาการ
โทร : 089-7818272
นางสาวน้ำผึ่ง พิลา
ผช.นักวิชาการวัฒนธรรม
โทร : 090-4963428
นายณรงค์ชัย ฤทธิเดช
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 091-8287629
นางสุรินทร์ ธรรมลิขิต
ผช.จพง.พัสดุ
โทร : 064-8718799
นางสาวอรนุช กันเทพา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
โทร : 096-2518147
นางสาวณัฐวดี หาญกล้า
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 080-9418336
นางสาวสุกัญญา ฝังนิล
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 064-6052213
นายอัษฎาวุธ คูณบุตร
คนงานทั่วไป
โทร : 090-0486305
นายสันติ กันเทพา
นักการภารโรง
โทร : 085-8674080
นายทองใส ปัญญา
ยาม
โทร : 093-4949803