call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
account_box ทำเนียบกองการศึกษา
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
นักวิชาการศึกษาปก./ชก.
ว่าง
นักวิชาการศึกษาปก./ชก.
ว่าง
นักวิชาการวัฒนธรรม
ว่าง
นักวิชาการวัฒนธรรม
นางจิราพร ศิรินัย
ครู
นางจิราพร ศิรินัย
ครู
นางสุพรรณี ขันเขตต์
ครู
นางสุพรรณี ขันเขตต์
ครู
นางรัศมี กิจสะกะ
ครู
นางรัศมี กิจสะกะ
ครู
นางทองใบ สมโภชน์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางทองใบ สมโภชน์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิริพร ศรีชัย
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิริพร ศรีชัย
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสอน ทองเพ็ชร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสอน ทองเพ็ชร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
นายก อบต.ตองปิด
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 57