messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ info ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
account_box ทำเนียบกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 082-1476571
นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์ราช
นักวิชาการศึกษา
โทร : 092-1686339
นายรัฐพล เพียงเสมอ
นักวิชาการวัฒนธรรม
โทร : 099-8340221
นางจิราพร ศิรินัย
ครู
โทร : 086-8728115
นางรัศมี กิจสะกะ
ครู
โทร : 082-9874522
-
ครู
โทร : -
-
ครู
โทร : -
นางทองใบ สมโภชน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-5616507
นางศิริพร ศรีชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-8093097
นางสอน ทองเพ็ชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 061-0341710
-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : -
นายกรกช สายยา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 083-3708358
นายธีรศานต์ บุตเคียน
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
โทร : 089-7818272
นางสาวน้ำผึ่ง พิลา
ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม
โทร : 090-4963428
นายณรงค์ชัย ฤทธิเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 091-8287629
นางสุรินทร์ ธรรมลิขิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 064-8718799
นางสาวอรนุช กันเทพา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 096-2518147
นางสาวณัฐวดี หาญกล้า
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 080-9418336
นางสาวสุกัญญา ฝังนิล
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 064-6052213
นายอัษฎาวุธ คูณบุตร
คนงานทั่วไป
โทร : 090-0486305
นายสันติ กันเทพา
นักการภารโรง
โทร : 085-8674080
นายทองใส ปัญญา
ยาม
โทร : 093-4949803