call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
account_box คณะผู้บริหาร
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายดนุสรณ์ ขันชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 0860424087
นายดนุสรณ์ ขันชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 0860424087
นายประสิทธิ์ มะลิวัลย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 0929714369
นายประสิทธิ์ มะลิวัลย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 0929714369
นายสายยูร อินธิเดช
เลขานุการฯ
โทร : 083-5418898
นายสายยูร อินธิเดช
เลขานุการฯ
โทร : 083-5418898
account_box คณะนิติบัญญัติ
นายประจักษ์ แสนจันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 080-8008589
นายประจักษ์ แสนจันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 080-8008589
นายปิยะมิตร บัวตัน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 086-2241814
นายปิยะมิตร บัวตัน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 086-2241814
นายวรวิทย์ บุญรักษา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายเอี่ยม ศรีมงคล
ส.อบต.หมู่ที่2
โทร : 080-4210304
นายเอี่ยม ศรีมงคล
ส.อบต.หมู่ที่2

โทร : 080-4210304
นายประยงค์ ผลบุญ
ส.อบต.หมู่ที่3
โทร : 099-4406126
นายประยงค์ ผลบุญ
ส.อบต.หมู่ที่3

โทร : 099-4406126
นายธวัชชัย นามวิชา
ส.อบต.หมู่ที่4
โทร : 087-7414238
นายธวัชชัย นามวิชา
ส.อบต.หมู่ที่4

โทร : 087-7414238
นายสุภิญโญ เลิศปัญญา
ส.อบต.หมู่ที่5
โทร : 085-7707792
นายสุภิญโญ เลิศปัญญา
ส.อบต.หมู่ที่5

โทร : 085-7707792
นางนงค์รักษ์ อนันต์
ส.อบต.หมู่ที่6
โทร : 093-5137235
นางนงค์รักษ์ อนันต์
ส.อบต.หมู่ที่6

โทร : 093-5137235
นายจอม วงศ์ษา
ส.อบต.หมู่ที่7
โทร : 093-4526709
นายจอม วงศ์ษา
ส.อบต.หมู่ที่7

โทร : 093-4526709
นายประพันธ์ ชุมชัย
ส.อบต.หมู่ที่8
โทร : 089-2822177
นายประพันธ์ ชุมชัย
ส.อบต.หมู่ที่8

โทร : 089-2822177
นายบุญถิน จันทร์สิงห์
ส.อบต.หมู่ที่9
โทร : 089-8652065
นายบุญถิน จันทร์สิงห์
ส.อบต.หมู่ที่9

โทร : 089-8652065
นายบุญมี ศรีบุรี
ส.อบต.หมู่ที่10
โทร : 091-5995047
นายบุญมี ศรีบุรี
ส.อบต.หมู่ที่10

โทร : 091-5995047
นายธีระศักดิ์ แสงแดง
ส.อบต.หมู่ที่11
โทร : 093-0589670
นายธีระศักดิ์ แสงแดง
ส.อบต.หมู่ที่11

โทร : 093-0589670
นายประถม มะลิวัลย์
ส.อบต.หมู่ที่12
โทร : 092-8826740
นายประถม มะลิวัลย์
ส.อบต.หมู่ที่12

โทร : 092-8826740
นายพิชิตพล บัวศรี
ส.อบต.หมู่ที่13
โทร : 098-8043822
นายพิชิตพล บัวศรี
ส.อบต.หมู่ที่13

โทร : 098-8043822
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นางสาวสิริกาญจน์ สิริชาติสิทธิโชค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 081-6535928
นางสาวสิริกาญจน์ สิริชาติสิทธิโชค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 081-6535928
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 090-2704649
นางภัทรานี ศรีภาค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 099-4688295
นางภัทรานี ศรีภาค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 099-4688295
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1023694
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 061-1023694
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 082-1476571
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร : 082-1476571
account_box ทำเนียบสำนักปลัด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางณัฐกานต์ ชัยชาญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 081-2652636
นางณัฐกานต์ ชัยชาญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 081-2652636
นายพลศักดิ์ กฤษฏารักษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 098-2216650
นายพลศักดิ์ กฤษฏารักษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 098-2216650
นางสาวมธุสร มาสขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 080-4774710
นางสาวมธุสร มาสขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 080-4774710
นางสาวมรันตรี​ พรหมชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-3988855
นางสาวมรันตรี​ พรหมชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-3988855
สิบเอกวรเทพ​ จันทร์​จำรัส
เจ้า​พนักงาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ปฏิบัติงาน
โทร : 061-5403628
สิบเอกวรเทพ​ จันทร์​จำรัส
เจ้า​พนักงาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ปฏิบัติงาน
โทร : 061-5403628
นายธีระวัฒน์ กาทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 063-3483448
นายธีระวัฒน์ กาทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 063-3483448
นางสาวบุษรา ผาสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 086-0498851
นางสาวบุษรา ผาสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 086-0498851
นางสาววนิดา ออมชมภู
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 093-3252342
นางสาววนิดา ออมชมภู
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 093-3252342
นางสาวกฤษณา ยาหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 098-1959164
นางสาวกฤษณา ยาหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 098-1959164
นางสาวรัตนะวรรณ ศรีกระหวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-6303090
นางสาวรัตนะวรรณ ศรีกระหวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-6303090
นายธีรวัฒน์ เจริญศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานกิจการสภา)
โทร : 062-5435317
นายธีรวัฒน์ เจริญศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานกิจการสภา)
โทร : 062-5435317
นางสาววิภาวดี โพนสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 0874800221
นางสาววิภาวดี โพนสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 0874800221
นายสุรศักดิ์ เรืองรุ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
โทร : 094-0749816
นายสุรศักดิ์ เรืองรุ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
โทร : 094-0749816
นางสาวเมธมาศ ธนิตสุขการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 082-8751667
นางสาวเมธมาศ ธนิตสุขการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 082-8751667
นายจักรพงษ์ คำอุดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 088-3519274
นายจักรพงษ์ คำอุดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 088-3519274
นายสุรชัย สมอินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 098-2121513
นายสุรชัย สมอินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 098-2121513
นายรังสรรค์ ดาวเรือง
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 092-5203257
นายรังสรรค์ ดาวเรือง
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 092-5203257
นายนัฐวุฒิ แสงสาย
พนักงานดับเพลิง
โทร : 087-3781544
นายนัฐวุฒิ แสงสาย
พนักงานดับเพลิง
โทร : 087-3781544
นายบุญธรรม อนันต์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 064-1468018
นายบุญธรรม อนันต์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 064-1468018
นายณัฐวัตร อัดโท
คนงานทั่วไป
โทร : 088-7175595
นายณัฐวัตร อัดโท
คนงานทั่วไป
โทร : 088-7175595
นางสาวปิ่นทิพย์ เหล่าแค
คนงานทั่วไป
โทร : 095-8806157
นางสาวปิ่นทิพย์ เหล่าแค
คนงานทั่วไป
โทร : 095-8806157
นายคมกฤษ ขันชัย
นักการภารโรง
โทร : 061-0341280
นายคมกฤษ ขันชัย
นักการภารโรง
โทร : 061-0341280
นายพิสัณฑ์ สมวงษ์
ยาม
โทร : 089-2868076
นายพิสัณฑ์ สมวงษ์
ยาม
โทร : 089-2868076
account_box ทำเนียบกองคลัง
นางภัทรานี ศรีภาค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 099-4688295
นางภัทรานี ศรีภาค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 099-4688295
นายพฤทธิ์ ภูทิพย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 095-6124178
นายพฤทธิ์ ภูทิพย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 095-6124178
นางสาวปรีญาภรณ์ ชูชะรัมย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 080-6168472
นางสาวปรีญาภรณ์ ชูชะรัมย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 080-6168472
นางจิตตาวดี ศรียะลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 080-7386069
นางจิตตาวดี ศรียะลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 080-7386069
นางสาวสใบทิพย์ แก้ววงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 088-0414758
นางสาวสใบทิพย์ แก้ววงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 088-0414758
นางสาวสุภารัตน์ วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 090-7630331
นางสาวสุภารัตน์ วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 090-7630331
นางสาวพรพิมล อุทิรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 064-3299259
นางสาวพรพิมล อุทิรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 064-3299259
นางสาวศิริลักษ์ ตามบุญ
คนงานทั่วไป
โทร : 080-7312824
นางสาวศิริลักษ์ ตามบุญ
คนงานทั่วไป
โทร : 080-7312824
นางสาวสุรัตตา บุญเสนอ
คนงานทั่วไป
โทร : 098-1909810
นางสาวสุรัตตา บุญเสนอ
คนงานทั่วไป
โทร : 098-1909810
account_box ทำเนียบกองช่าง
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1023694
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1023694
นายรวมพล บุญยศักดิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 061-1302790
นายรวมพล บุญยศักดิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 061-1302790
จ่าสิบเอกรุ่งทวี ราชบุญคุณ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โทร : 086-4692259
จ่าสิบเอกรุ่งทวี ราชบุญคุณ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โทร : 086-4692259
นายณัฐพล ป้องกัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 083-1019697
นายณัฐพล ป้องกัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 083-1019697
นายมนัส ศรียะลา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 087-5672817
นายมนัส ศรียะลา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 087-5672817
นางสาวหงส์ทอง ชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวหงส์ทอง ชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรสิทธิ์ ศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 098-6061326
นายสุรสิทธิ์ ศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 098-6061326
นายวัลลภ คูณแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 092-4098370
นายวัลลภ คูณแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 092-4098370
account_box ทำเนียบกองการศึกษา
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
นักวิชาการศึกษาปก./ชก.
ว่าง
นักวิชาการศึกษาปก./ชก.
ว่าง
นักวิชาการวัฒนธรรม
ว่าง
นักวิชาการวัฒนธรรม
นางจิราพร ศิรินัย
ครู
นางจิราพร ศิรินัย
ครู
นางสุพรรณี ขันเขตต์
ครู
นางสุพรรณี ขันเขตต์
ครู
นางรัศมี กิจสะกะ
ครู
นางรัศมี กิจสะกะ
ครู
นางทองใบ สมโภชน์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางทองใบ สมโภชน์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิริพร ศรีชัย
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิริพร ศรีชัย
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสอน ทองเพ็ชร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสอน ทองเพ็ชร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวกลมวรรณ อินตะนัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวกลมวรรณ อินตะนัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
บุคลากรภายใน
account_box นายก อบต.ตองปิด
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 22