องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
account_box คณะผู้บริหาร
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายดนุสรณ์ ขันชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 0860424087
นายประสิทธิ์ มะลิวัลย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 0929714369
นายสายยูร อินธิเดช
เลขานุการฯ
โทร : 083-5418898
นางสาวสิริกาญจน์ สิริชาติสิทธิโชค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 081-6535928
account_box คณะนิติบัญญัติ
นายประจักษ์ แสนจันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 080-8008589
นายปิยะมิตร บัวตัน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 086-2241814
นายประยงค์ ผลบุญ
เลขานุการสภา
โทร : 099-4406126
นายปิยะมิตร บัวตัน
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 086-2241814
นายเอี่ยม ศรีมงคล
ส.อบต.หมู่ที่2
โทร : 080-4210304
นายประยงค์ ผลบุญ
ส.อบต.หมู่ที่3
โทร : 099-4406126
นายธวัชชัย นามวิชา
ส.อบต.หมู่ที่4
โทร : 087-7414238
นายสุภิญโญ เสิศปัญญา
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 085-7707792
นางนงค์รักษ์ อนันต์
ส.อบต.หมู่ที่6
โทร : 093-5137235
นายจอม วงศ์ษา
ส.อบต.หมู่ที่7
โทร : 093-4526709
นายประพันธ์ ชุมชัย
ส.อบต.หมู่ที่8
โทร : 089-2822177
นายบุญถิน จันทร์สิงห์
ส.อบต.หมู่ที่9
โทร : 089-8652065
นายบุญมี ศรีบุรี
ส.อบต.หมู่ที่10
โทร : 091-5995047
นายธีระศักดิ์ แสงแดง
ส.อบต.หมู่ที่11
โทร : 093-0589670
นายประถม มะลิวัลย์
ส.อบต.หมู่ที่12
โทร : 092-8826740
นายพิชิตพล บัวศรี
ส.อบต.หมู่ที่13
โทร : 098-8043822
นายประจักษ์ แสนจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 14
โทร : 080-8008589
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวสิริกาญจน์ สิริชาติสิทธิโชค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 081-6535928
นางสาวสิริกาญจน์ สิริชาติสิทธิโชค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 081-6535928
นางณัฐกานต์ ชัยชาญ
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-2652636
นางภัทรานี ศรีภาค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 099-4688295
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1023694
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 082-1476571
account_box ทำเนียบสำนักปลัด
นางณัฐกานต์ ชัยชาญ
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-2652636
นางณัฐกานต์ ชัยชาญ
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 081-2652636
นายพลศักดิ์ กฤษฏารักษ์
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 098-2216650
นางสาวมธุสร มาสขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 080-4774710
-
นิติกร
โทร : -
นางสาววิชญา สุธารส
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0935168112
-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
นางสาวมรันตรี​ พรหมชา
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 093-3988855
นางสาววิภาวดี โพนสำโรง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 0874800221
สิบเอกวรเทพ​ จันทร์​จำรัส
เจ้า​พนักงาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​
โทร : 061-5403628
นายธีระวัฒน์ กาทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 063-3483448
นางสาวบุษรา ผาสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 086-0498851
นางสาววนิดา ออมชมภู
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 093-3252342
นางสาวกฤษณา ยาหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 098-1959164
นางสาวรัตนะวรรณ ศรีกระหวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-6303090
นายธีรวัฒน์ เจริญศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานกิจการสภา)
โทร : 062-5435317
นายสุรศักดิ์ เรืองรุ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
โทร : 094-0749816
นางสาวเมธมาศ ธนิตสุขการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 082-8751667
นายจักรพงษ์ คำอุดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 088-3519274
-
พนักงานขับรถยนต์
โทร : -
นายสุรชัย สมอินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 098-2121513
นายนัฐวุฒิ แสงสาย
พนักงานดับเพลิง
โทร : 087-3781544
นายบุญธรรม อนันต์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 064-1468018
นายณัฐวัตร อัดโท
คนงานทั่วไป
โทร : 088-7175595
นางสาวปิ่นทิพย์ เหล่าแค
คนงานทั่วไป
โทร : 095-8806157
นายคมกฤษ ขันชัย
นักการภารโรง
โทร : 061-0341280
นายพิสัณฑ์ สมวงษ์
ยาม
โทร : 089-2868076
account_box ทำเนียบกองคลัง
นางภัทรานี ศรีภาค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 099-4688295
-
นักวิชาการคลัง
โทร : -
นายพฤทธิ์ ภูทิพย์
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 095-6124178
นางสาวศิริกานดา ศรีนวล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 092-3711934
นางสาวปรีญาภรณ์ ชูชะรัมย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 080-6168472
นางจิตตาวดี ศรียะลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 080-7386069
นางสาวสใบทิพย์ แก้ววงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 088-0414758
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : -
นางสาวศิริลักษ์ ตามบุญ
คนงานทั่วไป
โทร : 080-7312824
นางสาวสุรัตตา บุญเสนอ
คนงานทั่วไป
โทร : 098-1909810
account_box ทำเนียบกองช่าง
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1023694
นายธีรพงษ์ บุญฉลวย
นายช่างโยธา
โทร : 080-1595404
นายเศรษฐวัฒน์ สุทธิกรม
นายช่างโยธา
โทร : 062-1476573
จ่าสิบเอกรุ่งทวี ราชบุญคุณ
นายช่างไฟฟ้า
โทร : 086-4692259
-
เจ้าพนักงานประปา
โทร : -
นายณัฐพล ป้องกัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 083-1019697
นายมนัส ศรียะลา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 087-5672817
นางสาวหงส์ทอง ชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 095-6604245
นายสุรสิทธิ์ ศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 098-6061326
นายวัลลภ คูณแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 092-4098370
นางสาวชนินกานต์ ศิริจันดา
คนงานทั่วไป
โทร : 063-5987907
account_box ทำเนียบกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 082-1476571
นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์ราช
นักวิชาการศึกษา
โทร : 092-1686339
นายรัฐพล เพียงเสมอ
นักวิชาการวัฒนธรรม
โทร : 099-8340221
นางจิราพร ศิรินัย
ครู
โทร : 086-8728115
นางรัศมี กิจสะกะ
ครู
โทร : 082-9874522
-
ครู
โทร : -
-
ครู
โทร : -
นางทองใบ สมโภชน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-5616507
นางศิริพร ศรีชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-8093097
นางสอน ทองเพ็ชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 061-0341710
-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : -
นายกรกช สายยา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 083-3708358
นายธีรศานต์ บุตเคียน
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
โทร : 089-7818272
นางสาวน้ำผึ่ง พิลา
ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม
โทร : 090-4963428
นายณรงค์ชัย ฤทธิเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 091-8287629
นางสุรินทร์ ธรรมลิขิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 064-8718799
นางสาวอรนุช กันเทพา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 096-2518147
นางสาวณัฐวดี หาญกล้า
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 080-9418336
นางสาวสุกัญญา ฝังนิล
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 064-6052213
นายอัษฎาวุธ คูณบุตร
คนงานทั่วไป
โทร : 090-0486305
นายสันติ กันเทพา
นักการภารโรง
โทร : 085-8674080
นายทองใส ปัญญา
ยาม
โทร : 093-4949803
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : -
นางสาวศุภรักษ์ นารี
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : -