องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
account_box ทำเนียบกองช่าง
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1023694
-
นายช่างโยธา
โทร : -
จ่าสิบเอกรุ่งทวี ราชบุญคุณ
นายช่างไฟฟ้า
โทร : 086-4692259
นายณัฐพล ป้องกัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 083-1019697
นายมนัส ศรียะลา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 087-5672817
นางสาวหงส์ทอง ชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรสิทธิ์ ศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 098-6061326
นายวัลลภ คูณแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 092-4098370
นางสาวชนินกานต์ ศิริจันดา
คนงานทั่วไป
โทร : 063-5987907