call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
account_box ทำเนียบกองช่าง
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1023694
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1023694
นายรวมพล บุญยศักดิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 061-1302790
นายรวมพล บุญยศักดิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 061-1302790
จ่าสิบเอกรุ่งทวี ราชบุญคุณ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โทร : 086-4692259
จ่าสิบเอกรุ่งทวี ราชบุญคุณ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โทร : 086-4692259
นายณัฐพล ป้องกัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 083-1019697
นายณัฐพล ป้องกัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 083-1019697
นายมนัส ศรียะลา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 087-5672817
นายมนัส ศรียะลา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 087-5672817
นางสาวหงส์ทอง ชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวหงส์ทอง ชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรสิทธิ์ ศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 098-6061326
นายสุรสิทธิ์ ศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 098-6061326
นายวัลลภ คูณแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 092-4098370
นายวัลลภ คูณแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 092-4098370
บุคลากรภายใน
นายก อบต.ตองปิด
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 59