call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
check_circle ข้อมูลชุมชนและประชากร
สัญลักษณ์หน่วยงาน

ข้อมูลชุมชน และประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
ข้อมูลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ปี 2559 1) จำนวนหมู่บ้านมี 14 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 1,592 หลังคาเรือน 2) จำนวนประชากรทั้งหมด 7,130 คน ชาย 3,586 คน หญิง 3,544 คน รายละเอียดดังนี้
ประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ปี 2559

สภาพทางเศรษฐกิจ
- ประชากรในตำบลตองปิด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม โดยการทำนาเป็นหลัก ทำนาปีละ 1 ครั้ง โดยอาศัยน้ำจากธรรมชาติ ร้อยละ 15 ประกอบอาชีพรับราชการและรับจ้างทั่วไป - การเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในครอบครัว เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับประชาชนในเขตตำบลตองปิด เพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว เลื้ยงโคพื้นเมือง โคนม เลี้ยงสุกรลูกผสม เลี้ยงไก่พื้นเมือง
ภาพ


บุคลากรภายใน
นายก อบต.ตองปิด
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 62