องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
check_circle ข้อมูลชุมชนและประชากร
สัญลักษณ์หน่วยงาน

ข้อมูลชุมชน และประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
ข้อมูลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ปี 2564 1) จำนวนหมู่บ้านมี 14 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 1,731 หลังคาเรือน 2) จำนวนประชากรทั้งหมด 7,082 คน ชาย 3,554 คน หญิง 3,528 คน รายละเอียดดังนี้
ประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ปี 2564

สภาพทางเศรษฐกิจ
- ประชากรในตำบลตองปิด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม โดยการทำนาเป็นหลัก ทำนาปีละ 1 ครั้ง โดยอาศัยน้ำจากธรรมชาติ ร้อยละ 15 ประกอบอาชีพรับราชการและรับจ้างทั่วไป - การเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในครอบครัว เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับประชาชนในเขตตำบลตองปิด เพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว เลื้ยงโคพื้นเมือง โคนม เลี้ยงสุกรลูกผสม เลี้ยงไก่พื้นเมือง
ภาพ