ชื่อเรื่อง : ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง