ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง