ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง