ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง