ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนหิน หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง