ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บฉ ๗๖๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง