ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่ได้รับผลกระจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง