ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง