ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร อบต.ตองปิด (กั้นห้องภายในอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง