ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านบัวระรมย์ หมู่ที่๗ (แยกถนนลาดยาง-สวนป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง