ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนน คสล.บ้านตองปิด หมู่ที่๑ (ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง