ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านลุมพุก หมู่ที่๕ (แยกถนนคสล.-หนองพระพรหม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง