ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านโนนหิน หมู่ที่๑๓ (บ้านโนนหิน-ห้วยกะเดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง