ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลตองปิด (เดือนสิงหาคม-กันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง