call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อสารเคมีดับเพลิง(บรรจุถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตองปิดหมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑.๕ แรง (ซัมเมิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านกะวัน หมู่ที่๘ (เส้นบ้านกะวัน-หนองปลาโพง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุสื่อจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร อปพร.อบต.ตองปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร อบต.ตองปิด (กั้นห้องภายในอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.(ภายใน ศพด.ตองปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนตำแย หมู่ที่๑๐ (บ้านโนนตำแย-โรงน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านบาก หมู่ที่๔ (เส้นหนองจันตะโบน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อคู่มือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น อบต.ตองปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อสารส้มก้อนใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นมพาสเจอร์ไรส์) ภาคเรียนที่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นมพาสเจอร์ไรส์)ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านกะวัน หมู่ที่๘(เส้นบ้านกะวัน-ทางแยกถนนลูกรังไปห้วยทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตองปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านโนนหิน หมู่ที่๑๓ (บ้านโนนหิน-ห้วยกะเดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านลุมพุก หมู่ที่๕ (แยกถนนคสล.-หนองพระพรหม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างปรับปรุงถนน คสล.บ้านตองปิด หมู่ที่๑ (ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านบัวระรมย์ หมู่ที่๗ (แยกถนนลาดยาง-สวนป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านหนองสิม หมู่ที่๑๔ (บ้านหนองสิม-หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ตองปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านกะวัน หมู่ที่๘ (รอบกุดภูเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านกะวันหมู่ที่๘(เส้นแยกไปบ้านติ้ว-ห้วยทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านหนองสิม หมู่ที่๑๔ (แยกถนนหินคลุกหนองผักไหมเชื่อมถนนลาดยางบัวระรมย์-ตองปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อยางรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามระยะไมล์ รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กง๗๒๔๙ ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่๑ (อายุ3-4ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่๑ (อายุ3-4ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
1 - 50 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
1629824400 นายก อบต.ตองปิด
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 5