องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
check_circle กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ 1.1 งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานก่อสร้างและบูรณะถนน - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 1.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานวิศวกรรม - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ - งานออกแบบ 1.3 งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร - งานระบายน้ำ - งานจัดตกแต่งสถานที่ 1.4 งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสำรวจและแผนที่ - งานวางผังพัฒนาเมือง - งานควบคุมทางผังเมือง - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย บริการด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หลักฐานที่ต้องนำมายื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้านอาคาร 1. สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3/สค.1 (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 2. สำเนาทะเบียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 3. หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างในที่ดินของเจ้าของกรรมสิทธิ์ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 4. หนังสือยินยอมจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน (ในกรณีที่ที่ดินนั้นติดจำนอง) 5. รายการคำนวณ (ในกรณีที่เป็นการก่อสร้างอาคารตามมาตราที่ 32) 6. แบบแปลนแผนผังของตัวอาคารที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน 5 ชุด เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร 1. แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนอาคาร (ข.1.), (ข.2.) 2. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน (กรณีที่ดินนั้นเป็นของผู้อื่น) 3. เอกสารที่เข้าข่ายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ปี 2522 มาตรา 32 ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังนี้ 1. ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท 2. ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท 3. ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท 4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท 5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท 6. ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท 7. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารสำหรับก่อสร้างหรือส่วนที่มีการดัดแปลง ดังนี้ 1. อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกิน 12 เมตร ติดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกันตารางเมตรละ 0.50 บาท 2. อาคารซึ่งเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้นหรือสูงไม่เกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกันตารางเมตรละ 2 บาท 3. อาคารสูงซึ่งเกินสามชั้นหรือสูงเกิน 15 เมตร ให้คิดตามพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้นรวมกันตารางเมตรละ 4 บาท 4. อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นรับน้ำหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน 500 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นที่อาคารแต่ละชั้นรวมกันตารางเมตรละ 4 บาท 5. พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา 8 (9) ให้คิดตามพื้นที่ของที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถรวมกันตารางเมตรละ 0.50 บาท ในกรณีที่พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา 8 (9) อยู่ในอาคาหรือชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคารไม่ต้องคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรคหนึ่งอีก 6. ป้ายให้คิดตามพื้นที่ของป้าย โดยเอาส่วนกว้างที่สุดคุณด้วยส่วนยาวที่สุด ตารางเมตรละ 4 บาท 7. อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้วหรือกำแพง รวมทั้งประตูรั้วหรือกำแพงให้คิดตามความยาวเมตรละ 1 บาท ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตรตั้งแต่กึ่งหนึ่ง ขึ้นไปให้ถือเป็นหน่วยเต็มถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดเศษทิ้งไว้ ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตรให้วัดจากระดับพื้นดินถึงหลังคา หรือส่วนของอาคารที่สูงที่สุด