call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
folder พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฯ
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน-อบต.ตองปิด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการกำจัดขยะมูลฝอย(พ.ศ.2553) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการขอซ่อมแซมไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการขอสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
นายก อบต.ตองปิด
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 11